Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-10-13T18:05:27+02:00


  Hotărâre

  Nr: 107 din: 09 07 2020
  privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.573/20.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Podu Turcului, jud. Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 105 din: 09 07 2020
  pentru participarea Comunei Podu Turcului, județul Bacău la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Podu Turcului, jud. Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 104 din: 19 06 2020
  privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea căminului cultural din localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău cu echipamente specifice”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 103 din: 19 06 2020
  privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG183300711/26.10.2018 emisă de FGCRIFN IFN SA aferentă proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice de gospodărire comunală și întreținerea spațiilor verzi din comuna Podu Turcului județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 102 din: 19 06 2020
  privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.908/24.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA PODU TURCULUI; COMUNA PODU TURCULUI; JUDEȚUL BACĂU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 101 din: 19 06 2020
  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Podu Turcului, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 100 din: 19 06 2020
  privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreșinere a persoanelor cu handicap - 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 98 din: 30 04 2020
  privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 30 04 2020
  privind aprobarea participarii la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 96 din: 30 04 2020
  privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 30 04 2020
  pentru revocarea HCL nr. 49/8.10.2019 si HCL nr. 60/11.12.2019 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Podu Turcului

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 93 din: 30 04 2020
  privind aprobarea cotizatiel anuale pentru anul 2020, la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 92 din: 30 04 2020
  pentru aprobarea cotiației anuale -2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 91 din: 30 04 2020
  privind completarea H.C.L. nr. 47/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Podu Turcului, judetul Bacau, revizuit conform O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 89 din: 31 03 2020
  privind aprobarea unor masuri de protectie sociala pentru persoanele varstnice si alte categorii de persoane vulnerabile din comuna Podu Turcului, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 85 din: 14 02 2020
  privind aprobare PUZ - „ Construire hala imbuteliere butelii, hala depozitare butelii, anexa administrativă, rezervor și stație pompare GPL, rezervor și stație de pompare PSI și imprejmuire teren” pe o suprafață de 8282 mp, având nr. cadastral 62061

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 83 din: 31 01 2020
  privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 82 din: 31 01 2020
  privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC ECO SUD SA și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 81 din: 31 01 2020
  privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din contrucții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 80 din: 31 01 2020
  privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 conform planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județulBacău” aprobat prin HCL nr.60/28.12.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 79 din: 31 01 2020
  pentru revocarea HCL nr.14/28.02.2019 privind aprobarea vânzării a două imobile, cu numerele cadastrale 62162 și 62163, propietatea privată a Comunei Podu Turcului, prin negociere directă

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 78 din: 31 01 2020
  privind însușirea Raportului de follow - up 1411/07.11.2019 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr.60/29.11.2016

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 77 din: 31 01 2020
  privind mandatarea Primarului Comunei Podu Turcului, de a realiza și ăntocmi Raportul de Evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului Comunei Podu Turcului, pentru activitatea desfășurată în anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Go to Top